THE WALES IN LONDON PHILANTHROPIC FUND

The Board of Wales in London has joined forces with the Community Foundation in Wales to establish the Wales in London Philanthropic Fund.

The Fund will provide a sustainable source of funding to support enterprising students, entrepreneurs and the people of Wales, at the beginning of their careers in achieving their ambitions. The Fund will help support post graduate studies, scholarships, business bursaries, work experience and career development.

For a limited period, thanks to the Big Lottery’s Fund for Wales match challenge, all donations into the Wales in London Philanthropic Fund will be matched with an equal donation into the Fund for Wales, benefitting grass-roots community projects and charities across Wales.

The ambition is to raise £100,000 for the Wales in London Philanthropic Fund which will trigger a further £100,000 for Welsh community groups, thanks to the Foundation’s Big Lottery match funding programme.

Wales in London supports and enhances the link between Wales and London and has a long history of fundraising and supporting community groups in Wales.  It recognises the Fund for Wales as an excellent vehicle for furthering the scope of Welsh philanthropy, whilst providing a means for those who care about Wales to give to the people of Wales.

CRONFA DDYNGAROL CYMRU YN LLUNDAIN

Mae Bwrdd Cymru yn Llundain wedi ymuno â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i sefydlu Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain.

Bydd y Gronfa yn darparu ffynhonnell gynaliadwy o gyllid i gefnogi myfyrwyr mentrus, entrepreneuriaid a phobol Cymru, ar ddechrau eu gyrfaoedd i gyflawni eu huchelgeisiau. Bydd y Gronfa yn estyn cymorth i gefnogi astudiaethau ôl-radd, ysgoloriaethau, bwrsariaethau busnes, profiad gwaith a datblygu gyrfa.

Am gyfnod cyfyngedig, diolch i sialens fatsio Cronfa Loteri Fawr Cymru, bydd yr holl roddion i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain yn cael eu matsio gyda rhodd gyfartal i Gronfa Cymru.  Bydd  hyn yn elwa  prosiectau cymunedol llawr gwlad ac elusennau ar draws Cymru.

Yr uchelgais yw codi £100,000 ar gyfer Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain. Bydd hyn yn sbarduno  £100,000 pellach ar gyfer grwpiau cymunedol yng Nghymru a hynny gyda diolch i raglen cronfa fatsio Loteri Fawr y Sefydliad.

Mae Cymru yn Llundain yn cefnogi ac yn mrieinio’r cysylltiad rhwng Cymru a Llundain ac mae ganddo  hanes hir o godi arian a chefnogi grwpiau cymunedol yng Nghymru. Mae’n cydnabod y Gronfa i Gymru fel cyfrwng rhagorol i fedru  hyrwyddo cwmpas dyngarwch yng Nghymru tra’n darparu dull i’r sawl sy’n malio am Gymru i roi i bobol Cymru.